Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie – case study.

Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu elementów wykonanych na budowie.
Podczas wykonywania elementów betonowych warunki zewnętrzne mają ważny wpływ na uzyskanie zakładanych parametrów końcowych. Przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie i trwałość są najistotniejsze. W opisywanym przypadku mamy do czynienia ze obniżeniem wytrzymałości na ściskanie i powstaniem rys i spękań elementów betonowych wywołanych wysoką temperaturą podczas betonowania i niewłaściwą pielęgnacją. Aby oszacować faktyczną wytrzymałość na ściskanie betonu w elementach wykonano badania nieniszczące mierząc liczbę odbicia. Wcześniej, wyskalowano młotek Schmidta znajdując zależność wytrzymałości na ściskanie i liczby odbicia.

Concrete compressive strength estimation of the elements made on the construction site.
External conditions have an important influence on the achievement of the intended final parameters during the execution of concrete elements. First of all, compressive strength and durability are most important. In this case, the compression strength is reduced and cracks and cracks in the concrete elements are caused by high temperatures during concreting and improper maintenance. In order to estimate the actual compression strength of the concrete in the elements, non-destructive testing was carried out by measuring the number of reflections. Earlier, the Schmidt hammer was scaled to find the dependence of compression strength and rebound rate.