/tekst został opublikowany w wydaniu 10/2022 miesięcznika Izolacje/

Przedmiotem poniższej opinii była płyta górna parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych o masie całkowitej do 3,5 tony, usytuowanego w jednym z miast południowej Polski. Dwupoziomowy parking zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu oraz istniejący układ komunikacyjny. Budynek zaprojektowano jako monolityczny, wylewany z betonu zbrojonego, na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Podstawowe elementy nośne budynku jak stropy, belki i słupy obliczone zostały jako belki jednoprzęsłowe wolnopodparte lub ciągłe częściowo utwierdzone zależnie od przyjętego schematu statycznego. Fundamenty sprawdzono jako belkę na podłożu sprężystym. Obliczeń statyczno-wytrzymałościowych żelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku dokonano metodami tradycyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami. Na etapie projektu przewidziano do wykonania ław i ścian fundamentowych oraz elementów żelbetowych beton klasy wytrzymałościowej C16/20 (B20), która to na etapie weryfikacji projektu została podniesiona do klasy C30/37 (B37). Dopuszczalną rozwartość rys przyjęto na poziomie 0,3 mm. Strop nad przyziemiem zaprojektowano jako płyty żelbetowe krzyżowo i jednokierunkowo zbrojone, oparte na belkach żelbetowych. Przyjęto grubość 15 cm, przy czym uwzględniono grubość otulenia zbrojenia nie mniejszą niż 45 mm dla zbrojenia górnego i co najmniej 25 mm dla zbrojenia dolnego. W projekcie zwrócono uwagę na odpowiednie zagęszczanie betonu po jego ułożeniu w deskowaniu oraz aby po zakończeniu betonowania utrzymywać dużą wilgotność betonu przez okres min. 7 dni. Nadmieniono również, aby unikać betonowania elementów w temperaturze poniżej +5°C. W projekcie przewidziano spadek na płycie parkingowej górnej 0,13% oraz wykończenie powierzchni dywanikiem asfaltowym grubości od 4 do 6 cm. Na etapie weryfikacji obliczeń do zestawienia obciążeń przyjęto zamiast warstwy asfaltu beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony grubości 8 cm.

Obserwacje podczas wizji lokalnej

Wizję lokalną przeprowadzono w październiku br. Podczas niej do- konano pomiarów spadku górnej płyty parkingowej oraz pomiarów rozwartości rys na powierzchni górnej płyty parkingowej. O godzinie 11.45, przy słonecznej pogodzie, temperatura otoczenia wynosił 16,4°C. Z kolei wilgotność resztkowa betonu górnej płyty parkingowej wahała się w zakresie od 4,7% do 6,3% (por. fot. . 1–2).

page3image24520032 page3image24520240

Fot. 1–2. Wyniki pomiaru wilgotności betonu górnej płyty parkingowej

Pomiary spadku górnej płyty parkingowej:

  • przy głównym wjeździe – otrzymany wynik pomiaru to 0,7%,
  • przy swobodnej krawędzi płyty parkingowej (ze ścianą żelbetową), naprzeciwko głównego wjazdu – otrzymany wynik pomiaru to 0,6%,
  • przy zjeździe awaryjnym – otrzymany wynik pomiaru to 0,2%,
  • przy narożniku swobodnej krawędzi płyty parkingowej (ze ścianką żelbetową), naprzeciwko zjazdu awaryjnego – otrzymany wynik pomiaru to 0,0% (por. fot. 3–4)

page3image24520448 page3image24520656

Fot. 3-4. Pomiar spadku górnej płyty parkingowej przy narożniku swobodnej krawędzi, naprzeciwko zjazdu awaryjnego

  • w środku rozpiętości płyty parkingowej, przy doświetlaczu piw- nicznym – otrzymany wynik pomiaru to 0,7% (por. fot. 5–6)
page4image24446592 page4image24444928

Fot. 5-6. Pomiar spadku górnej płyty parkingowej w środku rozpiętości, przy doświetlaczu.

Na powierzchni górnej płyty parkingowej zauważono rysy, których rozwartość zmierzono lupką. Zmierzone wartości rozwartości rys na powierzchni górnej płyty parkingowej wahały się od 0,4 do 0,7 mm (por. fot. 7-9).

page4image24446800 page4image24447216